Pallamano Putignano – Joker Uisp’80: uno-due da K.O.